Mercedes

Manager ds. Wsparcia Klienta. W Dziale Wsparcia Klienta razem z klientami przeżywamy ich sukcesy i radosne chwile. Właśnie te chwile dają nam siłę do codziennego budowania silnych relacji z naszymi klientami.

Historycznie rynki metali i rynki walutowe są ze sobą ściśle związane i w niektórych przypadkach zdarza się, że ceny metali podlegają takiej samej fluktuacji jak kursy wymiany walut. Pomimo że determinanty podaży i popytu różnych metali są odmienne od walutowych, w pewnych określonych okresach zmiany w cenach metali często idą w parze z ruchami kursów walut.

Metale dzielą się na metale szlachetne, nieszlachetne i rzadkie. Metale szlachetne obejmują złoto srebro, platynę i pallad. Metale nieszlachetne to miedź, aluminium, nikiel, cynk i cyna. Metale rzadkie z kolei to stal, mangan i magnez.

Ogólnie rzecz biorąc, metale szlachetną są najaktywniej sprzedawane i kupowane. Wszystkie metale szlachetne są notowane w dolarach amerykańskich i handluje się nimi tak samo jak parami walutowymi. Na przykład na rynku pozagiełdowym do transakcji złotem wykorzystuje się kurs forward, taki sam jak na rynkach walutowych.

Kursy Gold Forward oblicza się, odejmując stopy procentowe złota (złoto ma własną stopę procentową zwaną GOFO, The Gold Forward Offered Rate) od stopy procentowej USD. Kurs terminowy forward złota uwzględnia kurs złota spot oraz stopy procentowe, tak samo jak w przypadku obliczania kursów terminowych walut.

Na ceny złota wpływają zmiany ogólnej wartości USD. Gdy dolar rośnie w siłę względem innych najsilniejszych walut (jak euro czy jen), staje się też silniejszy względem złota. Stopy procentowe dolara również są czynnikiem napędzającym i gdy stopy procentowe produktów wzrastają w stosunku do stóp procentowych złota, ceny złota automatycznie spadają.

Handel srebrem, platyną i palladem odbywa się tak samo i ich ceny są związane ze zmianami na rynkach walutowych. Srebro i pallad są komponentem przemysłowym, co powoduje, że na aktywność cen mogą też wpływać też zmiany ekonomiczne.

Ceny złota zmieniają się również wtedy, gdy spodziewana jest fluktuacja inflacji. Teoretycznie inflacja zmniejsza wartość aktywów wypłacających odsetki, takich jak obligacje, czy nawet udziały dające dywidendy.  Na przykład, jeśli posiadasz obligacje ze stałym oprocentowaniem, zmiany w inflacji mogą je podkopać, ponieważ więcej płacisz za inne aktywa. Dokonując zakupu aktywów, których wartość wzrasta, gdy jest większa inflacja, takich jak złoto i srebro, masz możliwość złagodzenia skutków wzrostu inflacji.

Zmiany w cenach metali nieszlachetnych mają mniejszy związek ze zmianami kursów walut niż w przypadku ich szlachetnych kuzynów. Ponieważ stopień wykorzystania metali nieszlachetnych zazwyczaj zmienia się wraz ze wzrostem ekonomicznym , wahania GDP największych importerów takich jak Chiny, czy producenci samochodów takich jak USA czy Japonia, wpływają na wartość wielu metali nieszlachetnych.

Ponieważ większość metali notowana jest w USD, są wrażliwe na zmiany wewnątrz rynków walutowych. Podczas gdy ceny metali szlachetnych są wysoce podatne na ruchy tych rynków, to metale nieszlachetne i rzadkie są mniej związane ze zmianami kursów walut.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 1